Not writing about dancing:         Writing in dancing –                        Dancing in writing